Politica organizațională a Asociației Alternative Sociale privind protecția împotriva exploatării și a abuzului sexual (PEAS)

Obiectivele politicii. Publicul țintă

Obiectivele politicii: Promovarea unei politici de toleranță zero față de exploatare și abuz sexual (EAS) în rândul tuturor angajaților și personalului asociat al ASOCIAȚIEI ALTERNATIVE SOCIALE și asigurarea faptului că rolurile, responsabilitățile și standardele de conduită în domeniul EAS sunt cunoscute în cadrul ASOCIAȚIEI ALTERNATIVE SOCIALE. Crearea și menținerea unui mediu sigur, fără EAS, luând măsurile corespunzătoare în acest sens, în interiorul organizației și în comunitățile în care ASOCIAȚIA ALTERNATIVE SOCIALE activează, prin acțiuni solide de prevenire și răspuns.

Publicul țintă: Toți angajații și personalul asociat al ASOCIAȚIEI ALTERNATIVE SOCIALE

Data intrării în vigoare: 14.02.2023.

Data revizuirii obligatorii: 14.02.2024.

Aprobată prin Hotărârea nr. 1 din data de 14.02.2023 a Consiliului Director al Asociației Alternative Sociale

1. Declarația de politică

1.1. EAS încalcă standardele și normele legale recunoscute internațional și reprezintă un comportament inacceptabil și interzis în rândul personalului umanitar, inclusiv în rândul angajaților și personalului asociat al ASOCIAȚIEI ALTERNATIVE SOCIALE.[1]

1.2. ASOCIAȚIA ALTERNATIVE SOCIALE are o politică de toleranță zero față de EAS. Toți angajații și personalul asociat al ASOCIAȚIEI ALTERNATIVE SOCIALE [2] trebuie să respecte întotdeauna cele mai înalte standarde de conduită personală și profesională și să ofere asistență și servicii umanitare într-o modalitate care respectă și încurajează drepturile beneficiarilor și ale altor membri vulnerabili ai comunităților locale.

________________________________________

[1] Buletinul Secretarului general al Naţiunilor Unite ST/SGB/2003/13, 2003. https://undocs.org/en/ST/SGB/2003/13

[2] Personalul „asociat” include subcontractații, consultanți, stagiari sau voluntari sau care activează în numele ASOCIAȚIEI ALTERNATIVE SOCIALE.

2. Domeniul de aplicare

2.1. Politica prevede abordarea ASOCIAȚIA ALTERNATIVE SOCIALE de prevenire și răspuns la EAS. Politica se adresează tuturor angajaților și personalului asociat, atât la cât și în afara serviciului.

3. Definiții

3.1. În sensul acestei politici, termenul „exploatare sexuală” înseamnă orice abuz real sau orice tentativă de abuz a unei poziții de vulnerabilitate, de putere diferențiată sau de încredere inclusiv, dar nu numai, în scopuri sexuale, financiare sau politice.

3.2. În mod similar, termenul „abuz sexual” înseamnă o intruziune fizică reală sau o tentativă de intruziune de natură sexuală, prin forță sau în condiții inegale și coercitive.

________________________________________

[3] Ambele definiții au fost preluate din Buletinul Secretarului general al Naţiunilor Unite ST/SGB/2003/13, 2003. https://undocs.org/en/ST/SGB/2003/13

4. Angajamentul privind PEAS

4.1. ASOCIAȚIA ALTERNATIVE SOCIALE va depune toate eforturile posibile pentru a crea și menține un mediu sigur, fără EAS, și va lua măsurile corespunzătoare în acest sens în comunitățile în care activează, utilizând un cadru PEAS solid, inclusiv prin acțiuni de prevenire și răspuns.

4.2. Acest cadru PEAS, reafirmă angajamentul ASOCIAȚIEI ALTERNATIVE SOCIALE față privind respectarea măsurilor speciale de protecție de exploatare și abuz sexual descrise în Buletinul Secretarului general al Națiunilor Unite (ST/SGB/2003/13) și față de implementarea completă și continuă a celor șase principii fundamentale privind EAS ale IASC.[4]

________________________________________

[4] Cele șase principii fundamentale ale IASC, disponibile la: https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse.

5. Cele șase principii fundamentale:

5.1. EAS comise de angajații și personalul asociat al  ASOCIAȚIEI ALTERNATIVE SOCIALE sunt o formă de conduită agravantă și, prin urmare, servește drept motiv pentru concediere[5], în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

5.2. Actele sexuale cu copii (persoane cu vârsta sub 18 ani) sunt interzise, indiferent de vârsta majoratului sau a consimțământului în vigoare la nivel local. Formarea unei păreri greșite în privința vârstei copilului nu reprezintă o scuză.

5.3. Se interzice oferirea de bani, locuri de muncă, bunuri sau servicii pentru sex, inclusiv favoruri sexuale, sau alte forme de comportament umilitor, degradant sau exploatator. Aceasta include condiționarea oferirii asistenței datorate beneficiarilor.

5.4. Este interzisă orice relație sexuală între angajații sau personalul asociat al  ASOCIAȚIEI ALTERNATIVE SOCIALE și beneficiarii de asistență sau alți membri vulnerabili ai comunității locale, care implică utilizarea necorespunzătoare a statutului sau funcției. Astfel de relații subminează credibilitatea și integritatea activității de ajutor umanitar.

5.5. În cazul în care un angajat sau membru al personalului asociat al ASOCIAȚIEI ALTERNATIVE SOCIALE este îngrijorat sau bănuiește că un coleg este implicat în acțiuni de exploatare sau abuz sexual, atunci acesta trebuie să raporteze asemenea suspiciuni prin intermediul mecanismelor de raportare existente.

5.6. Toți angajații și personalul asociat al ASOCIAȚIEI ALTERNATIVE SOCIALE au obligația de a crea și menține un mediu care previne EAS și încurajează implementarea acestei politici. Managerii de la toate nivelurile au responsabilități deosebite privind sprijinirea și dezvoltarea unor sisteme care mențin acest mediu.

________________________________________

[5] Modificate pentru această politică PEAS. Lista nu este una exhaustivă.

[6] Inclusiv rezilierea tuturor altor forme de acorduri contractuale, cum ar fi misiunile de voluntariat.

6. Cadrul de aplicare al PEAS

6.1. Prevenirea:

6.1.1. Verificarea: ASOCIAȚIA ALTERNATIVE SOCIALE verifică sistematic toți potențialii candidați la o funcție în conformitate cu procedurile de selectare stabilite.

6.1.2. Instruirea: ASOCIAȚIA ALTERNATIVE SOCIALE desfășoară instruiri obligatorii de inițiere și de recapitulare[1] cu privire la politica și procedurile PEAS pentru toți angajații și personalul asociat.

6.2. Răspunsul:

6.2.1. Raportarea: ASOCIAȚIA ALTERNATIVE SOCIALE dispune de mecanisme și proceduri sigure de denunțare a EAS, confidențiale și accesibile pentru personal, beneficiari și comunități, inclusiv copii, și se asigură că beneficiarii sunt în cunoștință de cauză în legătură cu acestea.

6.2.2. Investigația: ASOCIAȚIA ALTERNATIVE SOCIALE are o procedură de investigare a acuzațiilor de EAS și va investiga, în mod corespunzător și fără întârziere, acuzațiile de EAS împotriva angajaților sau personalului asociat, sau se va adresa organului relevant de investigații dacă presupusul autor lucrează pentru o altă entitate.

6.2.2.1. Referirea către autoritățile naționale: Dacă, după o investigație corespunzătoare, există dovezi care să susțină acuzațiile de EAS, autoritățile naționale pot fi sesizate pentru a iniția acțiunile de urmărire penală.

6.2.3. Asistența victimelor: ASOCIAȚIA ALTERNATIVE SOCIALE are un sistem pentru referirea promptă a supraviețuitorilor EAS către serviciile disponibile, în funcție de necesitățile și cu aprobarea acestora.

6.3. Acordurile de cooperare:

6.3.1. Toate contractele și acordurile de parteneriat ale ASOCIAȚIEI ALTERNATIVE SOCIALE includ o clauză standard care impune contractanții, prestatorii, consultanții și sub-partenerii să respecte o politică de toleranță zero față de EAS și să ia măsuri pentru a preveni și a răspunde la EAS.

6.3.2. Dacă respectivele entități sau persoane nu iau măsuri de prevenire a EAS, de investigare a acuzațiilor în acest sens, sau de remediere atunci când EAS a avut loc, aceasta va servi drept temei pentru rezilierea tuturor acordurilor de cooperare.

________________________________________

[6] Instruirea include cel puțin următoarele: 1) definiția EAS (care corespunde definiției ONU); 2) interdicția de a comite EAS; 3) acțiunile pe care trebuie să le întreprindă angajații și personalul asociat (de ex. raportarea rapidă a acuzațiilor și referirea supraviețuitorilor)