Notă de informare generală privind prelucrarea datelor cu caracter personal

de | mai 5, 2018

1. CINE SUNTEM NOI?

Asociația Alternative Sociale (denumită în continuare „AAS”), cu sediul social în Iași, Strada Cuza Vodă, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 37/05.05.1997, CUI 9425315, având datele de contact precizate mai jos, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (denumită în continuare „Regulamentul”) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

Această notă de informare descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastră atunci când AAS acţionează ca Operator de date cu caracter personal.

2. CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

Ne puteți contacta la:

Email: office@alternativesociale.ro

Adresa: Șoseaua Nicolina nr. 24, Bl. 949, Iași, cod 700733, Jud. Iași.

3. DATE ORI CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE NOI

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică, care o identifică sau pot duce la identificarea acesteia.

Politica noastră este de a colecta datele personale necesare în scopurile determinate de activitățile AAS și solicităm clienților si partenerilor noștri să ne comunice acele date cu caracter personal necesare în aceste scopuri. Datorită diversității serviciilor și/sau produselor pe care le oferim, descrise aici, este posibil sa prelucram mai multe categorii de date personale, acestea variind în funcție de tipul de produs / serviciu / activitate / scop al prelucrării.

Principalele date/categorii de date prelucrate de AAS pot fi, după caz și în funcție de scopurile asociate prelucrării, date precum:

– date de identitate (nume, prenume, serie și număr act de identitate/de stare civilă, etc.), alte date aflate în documentele de identitate (precum data nașterii etc);

– date de contact (adresă/e de email, adresa de domiciliu/reședință, numere de telefon);

– date legate de profesie, calitatea de reprezentant al unei persoane juridice, locul de muncă (calificare / formare profesională, funcția ocupată, locul muncii etc.);

– date obținute în urma accesării platformelor online ale AAS (cum ar fi identificatorul online al persoanelor care accesează unul sau mai multe dintre Site-urile ori paginile AAS, identificator prelucrat în scopurile amintite în Politica de cookies aferentă respectivei/ului pagini/Site), potențiale date primite/colectate prin intermediul platformelor de rețele sociale

– date aferente monitorizării video a spațiilor utilizate de către AAS;

– număr unic de identificare gen CNP (în situații cum ar fi contractarea și furnizarea de bunuri și servicii);

– imagini video din cadrul spațiilor utilizate de AAS sau aferente evenimentelor organizate de acesta: foto și video (dar nu biometrice);

– preferințe în legătură cu tipuri de servicii și produse;

– date necesare evaluării de risc aferente persoanelor fizice reprezentanți/garantori în legătură cu clienți persoane juridice;

– este posibil să prelucrăm și date speciale precum date privind apartenența la sindicate, opiniile politice, în măsura în care acestea apar in documente sau declarații publice sau în alte surse disponibile publicului;

– voce aferentă înregistrărilor de la evenimente, imagine/video aferente înregistrărilor de la evenimente;

– semnătura;

– informații privind potențiale contravenții/infracțiuni (care pot fi captate din surse publice sau din declarații ale beneficiarilor de servicii sociale, ale familiilor acestora sau din documente și declarații ale reprezentanților instituțiilor din domeniul serviciilor sociale).

4. SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, DACĂ ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC

În general, colectăm datele personale direct de la dumneavoastră. Putem prelucra date cu caracter personal colectate și din alte surse precum:

– membrii comunităților noastre, furnizorii sau partenerii;

– alte surse disponibile public (precum ORC, ANAF, mass media, site-uri de rețele sociale etc.).

5. CE TIPURI DE PRELUCRARI DE DATE EFECTUEAZA AAS?

AAS prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate în prezenta nota de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

6. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

AAS prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare etc. pot fi diferite, în funcție de fiecare scop.

Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care AAS va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunoștință, AAS va furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Utilizăm datele personale în principal în următoarele scopuri:

– Desfășurarea obiectului de activitate al AAS (inclusiv prestarea de servicii și furnizarea de produse) aflate în legătură în special cu activitatea principală a AAS, respectiv activităţi de furnizare de servicii sociale, prevenire, formare, cercetare și advocacy, implementarea de campanii de informare și sensibilizare, voluntariat;

– Gestionarea relațiilor noastre cu clienții, furnizorii, profesioniștii din diverse domenii de activitate etc, îmbunătățirea activității si serviciilor AAS raportat la clienții si partenerii noștri, corespondență, oferte, negocieri, gestionare contracte;

– Prelucrăm datele cu caracter personal in scopul îndeplinirii contractuale și a angajamentelor asumate față de dumneavoastră, față de finanțatori sau de față de instituțiile publice relevante, cu respectarea cadrului legal;

– Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, măsuri care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizam. Totodată, putem efectua verificări privind persoanele fizice care acţionează în calitate de reprezentanți ai unor beneficiari sau parteneri, persoane juridice;

– În conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale beneficiarilor și partenerilor noștri pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru aceștia. Putem prelucra datele personale pentru a vă invita la evenimente și programe dedicate, promovarea de servicii și/sau produse, activităţi asociate;

– În cazul vizitării site-urilor noastre sau paginilor noastre de pe rețele sociale, este posibil sa prelucram unele informații despre identificatorul online al vizitatorului în scopurile amintite în Politica de cookies (pentru mai multe informații accesați Politica de cookies) sau alte date personale potențial primite/colectate prin intermediul acestor platforme și/sau provenite din rețele sociale sau alte surse publice digitale;

– Respectarea unor cerințe legale si/sau de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală sau a celor solicitare prin acte normative speciale care reglementează obiectul nostru de activitate ori, după caz, de arhivare;

– Gestiune economico-financiar-administrativă;

– Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– Statistici interne.

7. TEMEIURILE JURIDICE ȘI CONDIȚIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRARILE DE DATE

Temeiurile juridice ale prelucrării au în vedere dispozițiile Regulamentului și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, prevederile legislației aplicabile în domeniul de activitate al AAS, Codul civil, Codul Fiscal și legislația conexă din domeniul fiscal.

Prelucrarea se întemeiază pe cel puțin una dintre următoarele condiții de legalitate a prelucrării:

– prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii unui raport juridic / contract și/sau pentru executarea acestuia;

– prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine AAS (de ex. cele referitoare la gestionara documentelor justificative din punct de vedere fiscal);

– prelucrarea poate fi necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public (de ex. cele referitoare la operațiunile de arhivare);

– prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de AAS sau de o parte terță, respectiv:

* pentru administrarea activității noastre, aflate în legătură în special cu activitatea principală a AAS, respectiv activităţi de furnizare de servicii sociale, prevenire, formare, cercetare și advocacy, implementarea de campanii de informare și sensibilizare, voluntariat (inclusiv prestarea de servicii și furnizarea de produse);

* pentru gestionarea relațiilor noastre cu potențialii beneficiari și beneficiari ori partenerii noștri, inclusiv, dar fără a ne limita la transmiterea de comunicări conținând informări și oferte privind serviciile și/sau produsele noastre, precum și cele ale partenerilor noștri, în condițiile legii, pentru a vă invita la evenimente și programe dedicate, pentru participarea în comunitățile profesionale, promovarea de servicii si/sau produse, activităţi asociate;

* pentru gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră;

* gestionarea sesizărilor/reclamațiilor în legătură cu serviciile noastre, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea îmbunătăți produsele și/sau serviciile noastre, constatarea exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

– prelucrarea se poate baza pe consimțământul dumneavoastră doar daca ne aflăm în una dintre ipotezele expres prevăzute de Regulament in acest sens.

8. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

– Pe durata derulării contractului / raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care AAS poate intra în contact în desfășurarea raportului juridic;

– Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care AAS ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apară între părți;

– Pe durata prevăzută de lege în situațiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de ex. în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, documente justificative putând consta inclusiv în înregistrările video / fotografiile realizate în vederea și/sau în cadrul evenimentelor la care va invităm, etc.);

– Pe durata gestionarii relației cu potențialii clienți /clienții /beneficiarii serviciilor noastre/ parteneri ai AAS și reprezentanții lor, respectiv până la exercitarea dreptului de renunțare (opt-out), pentru transmiterea de comunicări conținând informații și oferte privind serviciile și/sau produsele noastre ori ale altor persoane după caz, comunicări comerciale, invitații la evenimente și programe dedicate, pentru participarea în comunitățile business și profesionale, promovarea de servicii și/sau produse, activităţi asociate;

– Până la retragerea consimțământului pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ;

– Timp de 30 zile pentru imaginile aferente monitorizării prin mijloace video în sediile utilizate de AAS,

– Pe perioada de arhivare în interes public menționată de lege sau în politicile aplicabile ale AAS, după caz, pentru datele conținute în documentele pentru care legea sau AAS au prevăzut arhivarea.

În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data încetării relațiilor / ultimul contact dintre AAS și persoana vizată.

Oricare date pot fi păstrate de AAS, prin excepție de la prevederile anterioare dacă este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situațiile în care AAS ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți, de exemplu în contextul posibilei angajări a răspunderii juridice a AAS ori a persoanei vizate de prelucrare.

În orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de AAS în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

9. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

AAS este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa office@alternativesociale.ro sau prin intermediul site-ului ori ne puteți transmite o cerere scrisă la sediul social al AAS sau o puteți depune personal in sediul din Șoseaua Nicolina, Nr. 24, Iași, cod poștal 700733, Jud. Iași.

Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, AAS este posibil să vă solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care vă exercitați drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care introduceți o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor dvs, informațiile vor fi furnizate de AAS tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venita din partea dumneavoastră și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua in calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.

În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, AAS nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri primite din partea dumneavoastră în calitate de persoană vizată de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vă vor fi comunicate prin intermediul răspunsului înaintat de societatea noastră în legătură cu cererea în cauză.

Dreptul de acces
Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obține din partea AAS o confirmare dacă acesta prelucrează sau nu date personale care vă privesc și, în caz afirmativ următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

In cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveți dreptul să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.

La solicitarea dumneavoastră, AAS furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor
Aveți dreptul de a obține de la AAS, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect daca este cazul.

Dreptul la ștergerea datelor
Aveți dreptul de a obține din partea AAS ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevăzute de Regulament, dacă se aplica unul dintre următoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c) vă opuneți prelucrării efectuata în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de AAS sau de o terță parte și nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile dvs. fundamentale în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de direct

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine AAS în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află acesta;

f) alte situații prevăzute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării (conform articolului 18 din Regulament) în următoarele cazuri :

a) Contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite AAS să verifice exactitatea datelor;

b) Prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) AAS nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

d) V-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la opoziție atunci când prelucrarea este efectuata în scopul intereselor legitime urmărite de AAS sau de o parte terță
In orice moment aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării efectuate in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmărite de AAS sau de o terță parte, inclusiv creării de profiluri. In acest caz, Societatea nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs  sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul de opoziție la prelucrarea în scop de marketing direct
Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Vă informăm ca AAS va poate transmite invitații, oferte, informări și alte tipuri de comunicări în lumina unor situații cum ar fi: urmare a participării dvs. la un eveniment organizat de AAS ca organizator principal sau ca partener, a faptului ca v-ați abonat în site/-uri să primiți newslettere din partea noastră, a participării ca membru într-o comunitate de afaceri și/sau profesională gestionată de AAS etc.

Transmiterea de comunicări este administrată de către AAS în principiu de o maniera distinctă (diferite liste de comunicare) astfel încât să primiți informațiile care sunt de interes pentru dumneavoastră.

În consecință, dacă vă manifestați dreptul de opoziție („opt – out”) cu privire la primirea unei anume comunicări (de exemplu a unui newsletter), există posibilitatea de a primi in continuare comunicări din partea AAS aferent unei liste distincte de comunicare (cum ar fi rapoartele digitale destinate membrilor fiecărei comunități în parte).

Dreptul de retragere a consimțământului
În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul.

10. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la office@alternativesociale.ro.

De asemenea puteți transmite / depune solicitarea dumneavoastră utilizând detaliile de mai jos:

Adresa Poștală: Strada Cuza Vodă 8A, Sc.B, Iași, cod 700036, Jud. Iași

Ori prin intermediul site-ului www.alternativesociale.ro,

Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care le primim în termenele legale.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).

11. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

AAS poate transmite / acorda acces / divulga datele personale în principal către următoarele categorii de entități:

– autorități și entități publice (cum ar fi autorități fiscale etc.)

– parteneri – profesioniști în diverse domenii de activitate, participanți la activitățile, evenimentele și programele organizate de AAS etc.

– prestatori de servicii și/sau persoane împuternicite care prelucrează datele personale în numele AAS, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această nota de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum firme specializate privind organizarea de evenimente, furnizori de servicii turistice, furnizori de servicii de transport, furnizori de servicii de marketing, monitorizare acces si video, prestatori de servicii in domeniul IT care pot avea acces la date personale etc).

Transferurile si divulgarea nu se fac de principiu către entități din afara Uniunii Europene. Dacă AAS transmite datele dvs. cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională, ne vom asigura ca acestea sunt protejate corespunzător, respectiv că transmitem datele într-o țară care asigură un nivel adecvat de protecție conform evaluării de către Comisia Europeana ori, dacă se consideră că țara respectivă nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, vom cere terței părți sa încheie un contract /acord/instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care sa reflecte aceste din urmă standarde sau să ofere alte garanții adecvate în acest sens. Prezentul paragraf nu cuprinde eventuala prelucrare efectuată de către partenerii instituționali, prelucrări care nu intră sub controlul AAS.

12. CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR PERSONALE

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, va aducem la cunoștință că de regula nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către AAS, cu excepția cazurilor în care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală ori o obligație necesară pentru încheierea unei relații juridice/contract. Astfel, în măsura în care optați pentru unul sau mai multe dintre serviciile AAS, sau alegeți să participați la o activitate gestionata de AAS, intrați într-o relație juridică cu AAS sau beneficiați în alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru onorarea obligațiilor asumate de AAS în raport cu dvs. ori pentru furnizarea serviciilor și/sau produselor către dumneavoastră.

Astfel că, în anumite situații, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizați este posibil ca:

– asociația noastră sa fie în imposibilitatea de a încheia contractul ori de a continua relația contractuală cu dumneavoastră;

– asociația noastră să fie pusa în imposibilitatea de a-și onora parțial/integral obligațiile asumate față de dvs.

Dacă apreciați că informațiile conținute în prezenta sunt ambigue ori conțin neclarități, puteți solicita în orice moment lămuriri în acest sens din partea noastră la office@alternativesociale.ro.

Prin prezenta Notă, am luat cunoștință de informațiile puse la dispoziție de către Asociația Alternative Sociale în lumina Regulamentului si am fost informat/ă de către Asociația Alternative Sociale cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.