Politica Asociației Alternative Sociale privind protecția copiilor

Declarație

Toate activitățile curente ale organizației privind creșterea, educația și îngrijirea copilului se bazează pe principiul interesului superior al copilului, așa cum este acesta identificat în „Legea 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului”. Punerea în aplicare a principiului ia în considerare dreptul copilului de a fi ascultat.

Aspecte privind cadrul legal

În domeniul protecției copilului, legislația națională și, în sens mai larg, dreptul european și universal au stabilit o serie de principii generale a căror aplicabilitate converge pentru a oferi copilului o dezvoltare fizică și morală adecvată, un echilibru socio-afectiv și o viață de familie. Cadrul legal amintit include o serie de reglementări specifice pentru copii, inclusiv drepturile și obligațiile de care ar trebui să se bucure copilul și pe care părinții și alte instituții sau autorități au obligația de a le respecta. Toate aceste drepturi și obligații ce caracterizează statutul juridic al copilului sunt supuse unor principii generale, au valoare obligatorie, iar respectarea lor este asigurată de forța legii.

Linii directoare pentru furnizarea de servicii sociale destinate copiilor

În interacțiunile cu copiii și reprezentanții acestora, profesioniștii și voluntarii AAS care furnizează  servicii pentru copil și familie se vor orienta folosind metodologia aprobată a serviciului licențiat al AAS – „Centru de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți separați sau la risc de a deveni separate”, care conține procedurile și formularele care trebuie utilizate.

Înainte de efectuarea evaluării inițiale beneficiarii vor fi informați cu privire la drepturile și obligațiile lor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile AAS în ceea ce privește prestarea de servicii. Beneficiarii vor fi, de asemenea, informați cu privire la diferitele proceduri implicate în furnizarea de servicii, care vor fi furnizate cu acordul scris al beneficiarilor sau al reprezentanților beneficiarilor.

Toți reprezentanții AAS au obligația de a raporta suspiciuni legate de protecția copilului și de bunăstarea copiilor.

Copiii și reprezentanții acestora vor fi, de asemenea, informați cu privire la modul în care pot raporta suspiciuni legate de protecția copilului și de bunăstarea copilului – către AAS sau către alte instituții relevante. O listă a instituțiilor și departamentelor relevante pentru protecția copilului – inclusiv adresa și numărul de telefon al acestora vor fi afișate.

Pentru fiecare copil vulnerabil/abuzat/aflat în dificultate care ajunge în atenția AAS (autoidentificare sau sesizare), managerul de caz trebuie să inițieze contactul cu părintele/persoana de îngrijire, cu persoana autorizată de părinte/persoane de îngrijire sau cu tutorele legal. În cazul în care copilul este neînsoțit sau pus în pericol în orice mod, în orice moment, în timpul furnizării serviciilor, profesionistul AAS trebuie să contacteze părintele/îngrijitorul pentru a clarifica situația și să notifice situația serviciilor publice de protecție a copilului.

Implementarea serviciilor este parte a unui plan, cu care părintele/îngrijitorul trebuie să fie de acord, iar copilul trebuie să fie ascultat, ori de câte ori este posibil. Implementarea activităților și serviciilor care implică copilul va fi evaluată de către managerul de caz în timpul implementării serviciilor și monitorizată pentru o perioadă de 3 luni de la închiderea cazului. Dacă situația copilului nu se îmbunătățește, planul va fi reevaluat. În cazul în care situația copilului și a familiei sale se deteriorează în timpul perioadei de monitorizare, cazul este redeschis și se elaborează un nou plan de servicii.

Managementul documentelor

Toate comunicările (intrări/ieșiri) înainte de admiterea cazurilor noi vor fi înregistrate în registrul dedicat și ulterior în dosarele de caz.

Fiecare interacțiune relevantă pentru situația copilului – consultații, întâlniri de lucru, training-uri etc. – va fi documentată, ca o practică standard a organizației.

Locația serviciilor

Serviciile sunt prestate în birourile Alternative Sociale, precum și pe teren (la domiciliul beneficiarilor, în locația instituțiilor și organizațiilor partenere).

Organizația se va asigura că sunt oferite informații adecvate copilului și familiei sale cu privire la modalitățile legitime de oferire a serviciilor. Certificatele, licențele, cartele, diplomele relevante, relevante pentru activitatea de furnizarea de servicii a AAS și cu privire la angajații săi vor fi afișate într-un loc vizibil.

Recrutare și formare

AAS se va asigura că procedurile sale de recrutare a angajaților și voluntarilor sunt în conformitate cu legislația în vigoare (Legea 292/2011 de asistență socială, Legea 118/2019 privind Registrul național al infractorilor sexuali și al exploatatorilor de minori), astfel încât persoanele care sunt cunoscute ca fiind un risc pentru copii sau adulți să nu aibă acces la aceștia.

Personalul și voluntarii își înțeleg rolurile și responsabilitățile în ceea ce privește protecția copiilor. Pentru aceasta AAS oferă oportunități adecvate de învățare pentru a recunoaște, identifica și răspunde la semnele de abuz, neglijare și alte preocupări de protecție legate de copiii și adulții aflați în situații de risc.

Fiecare angajat și voluntar care interacționează cu copiii este obligat să respecte și să respecte principiile „Codului de etică pentru lucrul cu copiii” al Asociației Alternative Sociale.

1 Lista procedurilor include:

Procedura de admitere
Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarului
Procedura de reziliere
Procedura privind relația personalului cu copiii
Procedura de control al comportamentului copiilor
Procedura de prevenire și combatere a riscului de abuz și neglijare
Procedura de sugestii/sesizări și reclamații
Metodologia de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor
Procedura de identificare și evaluare a riscurilor de abuz, neglijare sau exploatare
Procedura de asistare si consiliere a copilului expus riscului de abuz, neglijare si exploatare

Cod de etică privind lucrul cu copiii

Introducere

Codul de etică stabilește standardele de conduită etică pentru lucrul cu copiii în domeniile educației, sănătății, asistenței sociale, justiției etc.

Codul moral al muncii cu copiii are ca scop:
1. Să reprezinte valorile și principiile fundamentale pe care profesioniștii care lucrează cu copiii trebuie să le cunoască și să le respecte în practica lor;
2. Să susțină voința și dorința profesioniștilor care lucrează cu copiii pentru o abordare etica in activitatea lor practica;
3. Să ghideze comportamentul și să-i ajute pe cei care lucrează cu copiii în rezolvarea dilemelor etice întâlnite în practică;
4. Să contureze responsabilitățile morale ale lucrului cu copiii în relația cu copilul,  familia copilului, față de societate în general.

Profesioniștii care lucrează cu copiii își desfășoară activitatea ghidați de următoarele valori și principii fundamentale:

Articolul 1. Copilăria este o perioadă crucială în viața umană;

Articolul 2. Familia este cel mai bun mediu natural pentru dezvoltarea copilului;

Articolul 3. Fiecare copil este un individ unic;

Articolul 4. Fiecărui copil i se garantează:
– dreptul la libertatea de exprimare a opiniei personale;
– dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie;
– dreptul de a-și forma propriilor puncte de vedere și dreptul de a le exprima liber;

Articolul 5. Fiecare copil are dreptul la protecție împotriva încălcării demnității sale;

Articolul 6. Fiecare copil are dreptul la protecție și asistență pentru dezvoltarea fizică, mentală, morală și socială și la exercitarea deplină a drepturilor sale;

Articolul 7. Fiecare copil și fiecare familie merită să fie ajutați să își dezvolte potențialul maxim;

Articolul 8. În toate situațiile, interesul copilului trebuie protejat în cel mai bun mod posibil;

Articolul 9. Orice copil are dreptul de a depune plângeri pe cont propriu, cu privire la încălcarea drepturilor sale fundamentale.

Articolul 10. Persoanele care lucrează cu copii trebuie sa dețină anumite calități personale, morale și sociale.

Secțiunea ІІ. Responsabilități morale ale personalului AAS (angajați și voluntari) față de copil

Articolul 12. Să își întemeieze practica pe cunoașterea modernă a dezvoltării copilului și pe cunoașterea caracteristicilor individuale ale fiecărui copil.

Articolul 13. Să înțeleagă și să respecte unicitatea fiecărui copil.

Articolul 14. Să țină cont de vulnerabilitățile specifice ale fiecărui copil.

Articolul 15. Să creeze un mediu sigur și  sănătos, stimulativ pentru dezvoltarea socială, emoțională și fizică a copilului.

Articolul 16. Să susțină dreptul copilului la libertatea de exprimare în toate aspectele.

Articolul 17. Să lucreze în interesul superior al copilului.

Articolul 18. Să ofere copiilor cu dizabilități șanse egale de acces la îngrijire și educație adecvate.

Articolul 19. Să nu se angajeze în practici care nu respectă demnitatea copilului sau care sunt periculoase și dăunătoare sănătății și dezvoltării fizice și emoționale a copilului.

Articolul 20. Să nu se angajeze în practici care discriminează copiii în nici un fel pe baza rasei, originii etnice, religiei, sexului, naționalității, limbii, abilităților sau pe baza statutului, comportamentului sau convingerilor părinților.

Articolul 21. Să identifice semnele abuzului asupra copilului – abuz sau neglijare fizică, sexuală, verbală, emoțională.

Articolul 22. Să cunoască și să se supună legilor și procedurilor care protejează copiii de violență.

Articolul 23. Să informeze autoritățile competente cu privire la suspiciunile de abuz și să monitorizeze dacă  se iau măsurile corespunzătoare.

Secțiunea ІІІ. Responsabilități morale ale personalului AAS (angajați și voluntari) față de familie

Articolul 24. Responsabilitatea principală este de a sprijini familia în creșterea și educarea copiilor.

Articolul 25. Să respecte demnitatea fiecărei familii precum și cultura, obiceiurile, limba și credințele ei.

Articolul 26. Să respecte valorile familiei în creșterea și educarea copiilor și dreptul acesteia de a lua decizii pentru copiii lor.

Articolul 27. Să includă familia în orice decizie legată de copil, cu excepția cazului în care acest lucru este în detrimentul siguranței copilului.

Articolul 28. Să respecte dreptul familiei de a fi informată cu privire la metodologiile AAS de lucru cu copilul.

Articolul 29. Să obțină permisiunea părinților în ceea ce privește proiectele de cercetare care implică copiii lor și să depună eforturi pentru a le oferi posibilitatea de a-și exercita dreptul de a refuza participarea fără a se simți vinovați. Să nu permită și nu vă angajați în niciun fel de cercetare care pune în pericol sănătatea, educația, dezvoltarea sau bunăstarea copilului.

Articolul 30. Să nu folosească relația cu familia pentru câștig personal. Să nu intre într-o relație cu membrii familiei care poate afecta eficiența activității AAS de asistență a copilului.

Articolul 31. Să garanteze confidențialitatea informațiilor și să respecte dreptul familiei la viață privată, cu excepția cazurilor de abuz și îngrijire precară. Acest lucru nu se aplică în cazurile în care, prin păstrarea confidențialității siguranța copilului este în pericol.

Articolul 32. Să respecte normele existente referitoare protejarea confidențialității datelor care vor fi accesibile personalului și familiilor. Divulgarea informațiilor confidențiale despre copil se poate face numai cu permisiunea familiei. Acest lucru nu se aplică în cazurile în care copilul este în pericol din cauza acțiunilor sau inacțiunilor familiei.

Articolul 33. În caz de conflict între membrii familiei, vom lucra într-un mod deschis, împărtășind observațiile noastre despre copil, pentru a ajuta toate părțile implicate să ia o decizie în cunoștință de cauză și ne vom abține cu strictețe de la a lua parte la conflict.

Secțiunea ІV. Responsabilități morale ale personalului AAS (angajați și voluntari) față de colegi

Articolul 34. Să construiască și să mențină relații de respect, încredere, cooperare și colegialitate.

Articolul 35. Să facă schimb de informații și resurse relevante pentru bunăstarea și protecția drepturilor copilului, respectând în același timp normele și procedurile de confidențialitate.

Articolul 36. Să se abțină de la acțiuni care ar putea submina prestigiul profesiei sau autoritatea colegilor și să nu tolereze astfel de acțiuni.

Secțiunea V. Responsabilități morale ale personalului AAS (angajați și voluntari) față de societate

Articolul 37. Să ofere programe și servicii de înaltă calitate. Nu vom oferi servicii pentru care nu avem competențe, calificări și resurse sau capacitate.

Articolul 38. Să lucreze pentru a crea un mediu social sigur în care copilul să primească îngrijire medicală adecvată, hrană, adăpost, educație și o viață fără violență.

Articolul 39. Să depună eforturi pentru îmbunătățirea cooperării dintre organizații și instituții, precum și pentru a facilita interacțiunea interdisciplinară între ocupații care sunt relevante pentru bunăstarea copiilor și a familiilor.

Articolul 40. Să educe societatea în ceea ce privește copiii și nevoile lor.

Articolul 41. Să depună eforturi pentru promovarea drepturilor copilului, precum și pentru a sensibiliza publicul cu privire la încălcarea acestora.

Articolul 42. Să depună eforturi pentru sprijinirea sau modificarea legilor și politicilor care promovează bunăstarea copiilor și a familiilor acestora și să se opună celor care o încalcă.